සමඟි ජන බලවේගය
සමඟි ජන බලවේගය
31.92%
පොදුජන පෙරමුණ
පොදුජන පෙරමුණ
41.80%
එක්සත් ජා. පක්ෂය
එක්සත් ජා. පක්ෂය
11.55%
නිදහස් පක්ෂය
නිදහස් පක්ෂය
3.86%
ජාතික ජන බලවේගය
ජාතික ජන බලවේගය
6.56%
මුස්ලිම් කොංග්‍රසය
මුස්ලිම් කොංග්‍රසය
1.09%
දෙමළ ජා. සන්ධානය
දෙමළ ජා. සන්ධානය
1.33%
වෙනත් පක්ෂ
වෙනත් පක්ෂ
1.90%