ශ්‍රී ලංකාව තුළ
 කොරෝනා
ජනවාරි 16 22:20 වන විට
596347
කොරෝනා බවට තහවුරු වූ අසාදිතයින්