ශ්‍රී ලංකාව තුළ
 කොරෝනා
ජනවාරි 01 00:00 වන විට
කොරෝනා බවට තහවුරු වූ අසාදිතයින්