ශ්‍රී ලංකාව තුළ
 කොරෝනා
ජූනි 16 22:30 වන විට
663972
කොරෝනා බවට තහවුරු වූ අසාදිතයින්