ශ්‍රී ලංකාව තුළ
 කොරෝනා
ජූනි 12 18:50 වන විට
220556
කොරෝනා බවට තහවුරු වූ අසාදිතයින්