ශ්‍රී ලංකාව තුළ
 කොරෝනා
ජනවාරි 22 21:30 වන විට
56863
කොරෝනා බවට තහවුරු වූ අසාදිතයින්