ශ්‍රී ලංකාව තුළ
 කොරෝනා
අප්‍රේල් 12 09:30 වන විට
95131
කොරෝනා බවට තහවුරු වූ අසාදිතයින්