ශ්‍රී ලංකාව තුළ
 කොරෝනා
ඔක්තෝම්බර් 31 15:30 වන විට
10424
කොරෝනා බවට තහවුරු වූ අසාදිතයින්