ශ්‍රී ලංකාව තුළ
 කොරෝනා
සැප්තැම්බර් 26 22:10 වන විට
513609
කොරෝනා බවට තහවුරු වූ අසාදිතයින්